รู้จักจังหวัดนครสวรรค์ใน 1 นาที (Nakhonsawan One minute)

logooneminuteวิสัยทัศน์ : จังหวัดนครสวรรค์เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ สังคมพอเพียง และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 


ลักษณะทั่วไป

        จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างตอนล่างของภาคเหนือและตอนบนของภาคกลาง มีพื้นที่ประมาณ 9,597 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อกับหลายจังหวัด ได้แก่ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดพิจิตรและกำแพงเพชร ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์และลพบุรี ทิศใต้ติดกับจังหวัดสิงห์บุรี ชัยนาท และอุทัยธานี และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดตาก

        สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย พื้นที่ทางตะวันตกมีป่าไม้ทึบและภูเขาสลับซับซ้อน พื้นที่ทางตะวันออกเป็นป่าไม้เบญจพรรณ พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ คือ "บึงบอระเพ็ด" ซึ่งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญของจังหวัด นอกจากนี้จังหวัดนครสวรรค์ยังมีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำปิง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน และแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยเหตุนี้ จังหวัดนครสวรรค์จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เมืองสี่แคว

        สภาพอากาศโดยทั่วไป จังหวัดนครสวรรค์มีอากาศค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อนและเย็นสบายในฤดูหนาว มีฝนตกเฉลี่ย 110 วัน ปริมาณน้ำฝนรวมเฉลี่ย 1,538.8 มิลลิเมตร

ลักษณะทางสังคม

        จังหวัดนครสวรรค์ จัดรูปแบบการปกครองตามลักษณะการปกครองส่วนภูมิภาคโดยแบ่งออกเป็น 15 อำเภอ 128 ตำบล 1,431 หมู่บ้าน

       การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 121 แห่ง

nakhonsawanoneminute

        มีประชากรทั้งสิ้น 1,065,334 คน แยกเป็นชาย 520,575 คน และเป็นหญิง 544,759 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 111 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนบ้าน ทั้งสิ้น 405,855 หลัง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 528,524 คน โดยมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.3 โดยแรงงานส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตรและประมง ร้อยละ 39.2 และพนักงานบริการ พนักงานในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 20.1 (ณ ไตรมาส 4 ปี 2560)

        มีโรงเรียนและสถานศึกษา จำนวน 663 แห่ง จำแนกเป็นสังกัด สพฐ. 556 แห่ง เอกชน 60 แห่ง กศน. 15 แห่ง อาชีวศึกษา 6 แห่ง สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง  กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ประชากร ร้อยละ 99.76 ของจังหวัดนครสวรรค์ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานตั้งอยู่ในพื้นที่ 781 แห่ง เป็นวัดพุทธ 753 แห่ง

        มีโรงพยาบาล 24 แห่ง สังกัดเอกชน 7 แห่ง ภาครัฐ 18 แห่ง โดยเป็นโรงพยาบาลชุมชน(อำเภอ) 12 แห่ง มีแพทย์จำนวน 303 คน มีพยาบาลจำนวน 1,432 คน มีคลีนิค 134 แห่ง (ณ 23 มิถุนายน 2560)

...(อ่านเพิ่มเติม)

สภาพเศรษฐกิจ

        จังหวัดนครสวรรค์มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดประจำปี 2558 ประมาณ 97,725 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเหนือ โดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจประกอบด้วยภาคเกษตร ร้อยละ 30.15 อันเป็นรายได้หลักของจังหวัด ซึ่งกระจายอยู่ในกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด โดยมีภาคอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มประชากรกลุ่มเล็ก และภาคการค้าส่งค้าปลีกเป็นรายได้ลำดับรองลงมาซื่งมีมูลค่าอยู่ที่ร้อยละ 28.66 และ 15.24 ตามลำดับ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคนต่อปีประมาณ 99,724 บาท 

        ในปี 2558 ครัวเรือนในจังหวัดนครสวรรค์ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 21,852 บาท มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 17,128 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.4 ของรายได้ มีการกระจายรายได้อยู่ในระดับ 0.162 (มีการกระจายรายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอและเป็นธรรม) มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ 188,941 บาท 

        จังหวัดนครสวรรค์อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 237 กิโลเมตร มีความสะดวกด้วยเส้นทางคมนาคมทางรถไฟ และทางรถยนต์ และเป็นประตูสู่ภาคเหนือ มีถนนสายหลัก ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (บางปะอิน-นครสวรรค์)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (อินทร์บุรี-เขาทราย)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (นครสวรรค์-พิษณุโลก)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 (นครสวรรค์-ชัยภูมิ) 

          จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพน้อย แต่มีสถานที่พักแรมจำนวนมากโดยในปี 2558 มีจำนวนสถานที่พักแรม 148 แห่ง รวมจำนวนห้องพัก 4,203 ห้อง มีผู้เยี่มเยือนนครสวรรค์ 1,661,391 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 3,197 ล้านบาท

        สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจของนครสวรรค์อาทิ บึงบอระเพ็ด ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เป็นต้น

...(อ่านเพิ่มเติม)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ดิน

        จังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่เป็นแองตรงกลาง แล้วยกตัวขึ้นไปทางตะวันออกและทางตะวันตก มีรูปแบบทางธรณีสันฐาน 8 ประเภท ก่อให้เกิดลักษณะดินที่แตกต่างกัน อาทิ ดินตะกอนที่ราบน้ำท่วมถึง ดินตะกอนลานตะพักลำน้ำระดับต่ำ ดินตะกอนลานตะพักลำน้ำระดับสูง ดินเนินตะกอนรูปพัด ดินภูเขา เป็นต้น

    น้ำ

         น้ำของจังหวัดนครสวรรค์ได้มาจากแหล่งที่สำคัญ ๆ 3 แหล่ง คือ แหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดิน และแหล่งน้ำชลประทาน 

        แหล่งน้ำผิวดิน ได้แก่ แม่น้ำ ลำห้วยลำคลองสายต่าง ๆ และบึง ซึ่งมีต้นกำเนิดจากภูเขาทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก และทางเหนือ โดยมีแม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำปิง แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน 

        แหล่งน้ำใต้ดิน จากข้อมูลแหล่งน้ำบาดาล พบในกรวดทรายที่ราบลุ่มหรือที่ลุ่มหลากตะกอนของภาคเหนือ จากแม่น้ำปิง แม่น้ำน่านในลุ่มแม่น้ำแคบ ๆ ขนานไปกับสายลำน้ำกว้างไม่เกิน 30 กิโลเมตร แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งพบชั้นของน้ำ น้ำชั้นแรกอยู่ลึกประมาณ 20 เมตร จากผิวดินชั้นสอง 30-40 เมตร จากผิวดินชั้นสาม 60-70 เมตร ส่วนที่สองอยู่ใต้บึงบอระเพ็ดบริเวณตั้งแต่ตำบลปากน้ำโพ ในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ลงมาพบชั้นน้ำชั้นแรกอยู่ลึกประมาณ 15 เมตร จากผิวดิน ชั้นที่สองประมาณ 33 เมตร จากผิวดิน

        แหล่งน้ำชลประทาน  .....

    ป่าไม้และพืชพรรณ

        พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดนครสวรรค์  สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ “พื้นที่ป่าอนุรักษ์” ซึ่งประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ 1 แห่ง วนอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง ป่าสงวนแห่งชาติ 6 แห่ง เขตห้ามล่าพันธ์สัตว์ป่า 1 แห่ง สวนรุกขชาติ 1 แห่ง ป่าชุมชน 95 โครงการ และ “พื้นที่ป่านอกพื้นที่อนุรักษ์”

        พืชพรรณไม้ธรรมชาติส่วนใหญ่ เป็นป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous forest) ป่าดงดิบ (Evergreen forest) และป่าเต็งรัง (Deciduous dipterocarp forest) พันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ไม้สัก ที่มีอยู่ในป่าเบญจพรรณท้องที่อำเภอแม่วงก์และอำเภอแม่เปิน นอกจากนี้ยังมีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจชนิดอื่นอีก เช่น ไม้ยาง มะค่าโมง ตะเคียนทอง แดง ประดู่ เสลา กระบาก เต็ง รัง เหียง หลวง ฯลฯ

ปัญหาสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์

        จากข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด พบประเด็นสำคัญที่จังหวัดนครสวสวรรค์ควรให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย
          1. ปัญหาหนี้สินครัวเรือน โดยการเพิ่มรายได้ และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
          2. การพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในชุมชน ในพื้นที่ที่ระบบประปาเข้าไม่ถึง และการพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำการเกษตร
          3. การบริหารจัดการขยะชุมชน และการสร้างประโยชน์จากขยะ 
          4. ถนนสายหลักต้องได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้ตลอดปี

 

Present by P.Warayuth

........................Update 256102281304

พิกัดภูมิศาสตร์
15 ํ42'N 100 ํ04'E/15 ํ70'N 100 ํ07'E

ตราประจำจังหวัด
provlogo 
เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่ออักษรไทย นครสวรรค์
ชื่ออักษรโรมัน Nakhon Sawan
ชื่อไทยอื่นๆ เมืองสี่แคว, ปากน้ำโพ, เมืองพระบาง, เมืองชอนตะวัน
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายธนาคม จงจิระ
ต้นไม้ประจำจังหวัด เสลา
ดอกไม้ประจำจังหวัด เสลา
ข้อมูลสถิติ

พื้นที่ 9,597.677 ตร.กม.
ประชากร 1,065,334 คน (ปี 60)
ความหนาแน่น 111 คน/ตร.กม. (ปี 60)
อัตราการเกิด 8.3 (/1,000 คน:ปี 59)
อัตราการตาย 8.7 (/1,000 คน:ปี 59)
อัตราการว่างงาน 1.31 (ร้อยละ)
ค่าจ้างรายวัน 305 บาท (ปี 59)
สัดส่วนแพทย์ 1:4,446 (ปี 60)
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 6.00 (ปี 57)
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน 9,212 บาท (ปี 58)
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค 0.34 (ปี 58) 
การขยายตัวของเงินฝาก - 1.53 (ร้อยละ : ปี 59)
การขยายตัวของเงินให้กู้ยืม + 0.73 (ร้อยละ : ปี 59)

 

ส่วนรายละเอียด

ด้านสังคม - ประชากร
- แรงงาน
- การศึกษา

- ศาสนา
- สาธารณสุข

- สาธารณูปโภค
ด้านเศรษฐกิจ - บัญชีประชาชาติ

- การเกษตร การประมง

- อุตสาหกรรม 
- พลังงาน
- การขนส่ง
- การสื่อสาร
- การท่องเที่ยว
- การเงิน การคลัง
- รายได้ รายจ่าย ค่าครองชีพ

ด้านทรัพยากร

- ดิน
ธรรมชาติและ - น้ำ
สิ่งแวดล้อม - อากาศ

 

ศูนย์ราชการ

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ (+66) 0 5680 3600-4
โทรสาร (+66) 0 5680 3600-4

 

แผนที่

thailand nakhon_sawan

 

  

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์