รู้จักจังหวัดนครสวรรค์ใน 1 นาที (Nakhonsawan One minute)

logooneminuteวิสัยทัศน์ : นครสวรรค์คนธรรมดี สังคมพอเพียง ชุมทางขนส่งทางราง อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

 


ลักษณะทั่วไป

        จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างตอนล่างของภาคเหนือและตอนบนของภาคกลาง มีพื้นที่ประมาณ 9,597 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อกับหลายจังหวัด ได้แก่ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดพิจิตรและกำแพงเพชร ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์และลพบุรี ทิศใต้ติดกับจังหวัดสิงห์บุรี ชัยนาท และอุทัยธานี และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดตาก

        สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย พื้นที่ทางตะวันตกมีป่าไม้ทึบและภูเขาสลับซับซ้อน พื้นที่ทางตะวันออกเป็นป่าไม้เบญจพรรณ พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ คือ "บึงบอระเพ็ด" ซึ่งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญของจังหวัด นอกจากนี้จังหวัดนครสวรรค์ยังมีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำปิง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน และแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยเหตุนี้ จังหวัดนครสวรรค์จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เมืองสี่แคว

        สภาพอากาศโดยทั่วไป จังหวัดนครสวรรค์มีอากาศค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อนและเย็นสบายในฤดูหนาว มีฝนตกเฉลี่ย 110 วัน ปริมาณน้ำฝนรวมเฉลี่ย 1,538.8 มิลลิเมตร

ลักษณะทางสังคม

        จังหวัดนครสวรรค์ จัดรูปแบบการปกครองตามลักษณะการปกครองส่วนภูมิภาคโดยแบ่งออกเป็น 15 อำเภอ 128 ตำบล 1,431 หมู่บ้าน

       การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 121 แห่ง

nakhonsawanoneminute

        มีประชากรทั้งสิ้น 1,040,308 คน แยกเป็นชาย 507,379 คน และเป็นหญิง 532,929 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 108 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนบ้าน ทั้งสิ้น 420,803 หลัง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 530,071 คน โดยมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.38 โดยแรงงานส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตรและประมง ร้อยละ 40.3 และพนักงานบริการ พนักงานในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 18.1 (ณ ไตรมาส 4 ปี 2563)

        มีโรงเรียนและสถานศึกษา จำนวน 660 แห่ง จำแนกเป็นสังกัด สพฐ. 548 แห่ง เอกชน 52 แห่ง กศน. 15 แห่ง อาชีวศึกษา 11 แห่ง สถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง  กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 20 แห่ง และสังกัดส่วนราชการอื่น ๆ 10 แห่งประชากรร้อยละ 99.36 ของจังหวัดนครสวรรค์ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานตั้งอยู่ในพื้นที่ 1,002 แห่ง เป็นพุทธสถาน 967 แห่ง โบสถ์คริสต์ 31 แห่ง มัสยิส 4 แห่ง (ปี 2562)

        มีโรงพยาบาล 23 แห่ง สังกัดเอกชน 5 แห่ง ภาครัฐ 18 แห่ง โดยเป็นโรงพยาบาลชุมชน(อำเภอ) 12 แห่ง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(สถานีอนามัย) 189 แห่ง มีแพทย์จำนวน 270 คน มีทันตแพทย์จำนวน 76 คน มีพยาบาลจำนวน 1,603 คน มีคลีนิค 368 แห่ง (ณ 31 ธันวาคม ปี 2562)

 

สภาพเศรษฐกิจ

        จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบเกษตรเชิงพานิชย์ ที่มีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปรองรับภายในพื้นที่ โดยพืชหลักที่มีการเพาะปลูกประกอบด้วย ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดประจำปีประมาณ 116,147 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเหนือ  จากลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า สัดส่วนของรายได้กว่าร้อยละ 31.32 ของ GPP มาจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นรายได้หลักของจังหวัดและกระจายอยู่ในกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด โดยมีรายได้จากภาคอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มประชากรกลุ่มเล็กและรายได้จากภาคการค้าส่งค้าปลีกที่มีสัดส่วนรายได้ลำดับรองลงมา มีมูลค่าอยู่ที่ร้อยละ 17.19 และ 14.92 ตามลำดับ สำหรับมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคนต่อปีของชาวจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ 123,865 บาท (ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์จังหวัดประจำปี พ.ศ. 2561)

        รายได้รายจ่ายในภาคครัวเรือนของชาวจังหวัดนครสวรรค์ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 22,137 บาท มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 16,002 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.3 ของรายได้ มีการกระจายรายได้อยู่ในระดับ 0.341 (เริ่มมีความแตกต่างในการกระจายรายได้ระหว่างผู้มีรายได้สูและผู้มีรายได้น้อยอย่างไม่เป็นธรรม) มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ 325,863 บาท (ข้อมูลจากสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562)

        การท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพน้อย แต่มีสถานที่พักแรมจำนวนมากโดยในปี 2561 มีจำนวนสถานที่พักแรม 148 แห่ง รวมจำนวนห้องพัก 4,618 ห้อง มีผู้เยี่มเยือนนครสวรรค์ 1,895,960 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 3,864.15 ล้านบาท

        สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจของนครสวรรค์ อาทิ บึงบอระเพ็ด ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เป็นต้น

nakhonsawanoneminuteeconomic

โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

        ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือปัจจัยพื้นฐาน 5 ประการนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ประกอบกันเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์ ในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจให้นครสวรรค์เติบโตในปัจจุบัน ประกอบด้วย

    ระบบคมนาคมขนส่ง

        จังหวัดนครสวรรค์อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 237 กิโลเมตร มีความสะดวกด้วยเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ และทางรถไฟ และเป็นประตูสู่ภาคเหนือ มีถนนสายหลัก ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (บางปะอิน-นครสวรรค์)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (อินทร์บุรี-เขาทราย)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (นครสวรรค์-พิษณุโลก)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 (นครสวรรค์-ชัยภูมิ) 

ทั้งนี้  โครงข่ายถนนดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงจังหวัดนครสวรรค์กับภูมิภาคอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ หากมีการพัฒนาผิวการจราจรและขนาดของช่องทางให้เหมาะสม นอกจากนี้จังหวัดนครสวรรค์ยังมีเส้นทางรถไฟสายเหนือที่สามารถรองรับการขนส่งทางราง

    ระบบพลังงาน

        จังหวัดนครสวรรค์มีความพร้อมด้านพลังงานที่สามารถรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ ทั้งระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและมีสเถียรภาพในระดับดีปานกลาง การบริการน้ำมันซึ่งมีคลังน้ำมันในพื้นที่ และสถานีบริการน้ำมัน 90 แห่ง และสถานที่ให้บริการก๊าซธรรมชาติจำนวน 609 แห่ง (กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ไตรมาส 4/2558) และได้มีการก่อสร้างท่อส่งก๊าซถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้ว

    ระบบการจัดการน้ำ

        จังหวัดนครสวรรค์มีความสามารถในการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำใช้ในภาคเกษตรกรรมที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในเขตใกล้แหล่งธารน้ำ เนื่องจากไม่มีเขื่อนยกระดับน้ำเพื่อกักเก็บและควบคุมปริมาณน้ำในแม่น้ำ ส่วนในเขตที่ดอนค่อนข้างมีปัญหารในช่วงฤดูแล้งโดยเฉพาะหลังปีที่มีปริมาณน้ำฝนน้อย เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดินปนทรายซึ่งเป็นอุปสรรคในการกักเก็บน้ำบนที่ดอน ด้านการป้องกันน้ำท่วมจังหวัดนครสวรรค์มีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัด และจัดหาพื้นที่รองรับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก

    ระบบสื่อสาร

        จังหวัดนครสวรรค์มีระบบการสื่อสารที่ครอบคลุมทุกพื้นที่การให้บริการ ทั้งการไปรษณีย์ที่มีสถานที่บริการ 18 แห่ง(ไม่รวมภาคเอกชน) โครงข่ายโทรศัพท์บ้านที่มีมากถึง 79 ชุมสาย 105,700 เลขหมาย เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐจำนวน 611 จุด

    ระบบจัดการขยะ

        จังหวัดนครสวรรค์มีระบบการบริหารจัดการขยะที่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดนครสวรรค์มีความสามารถในการจัดการขยะเพียงร้อยละ 35.9 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น และหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะโดยตรงยังไม่มีแผนงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นปัญหาหลักในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ในปัจจุบัน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ดิน

        จังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่เป็นแองตรงกลาง แล้วยกตัวขึ้นไปทางตะวันออกและทางตะวันตก มีรูปแบบทางธรณีสันฐาน 8 ประเภท ก่อให้เกิดลักษณะดินที่แตกต่างกัน อาทิ ดินตะกอนที่ราบน้ำท่วมถึง ดินตะกอนลานตะพักลำน้ำระดับต่ำ ดินตะกอนลานตะพักลำน้ำระดับสูง ดินเนินตะกอนรูปพัด ดินภูเขา เป็นต้น

    น้ำ

        น้ำของจังหวัดนครสวรรค์ได้มาจากแหล่งที่สำคัญ ๆ 3 แหล่ง คือ แหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดิน และแหล่งน้ำชลประทาน 

        แหล่งน้ำผิวดิน ได้แก่ แม่น้ำ ลำห้วยลำคลองสายต่าง ๆ และบึง ซึ่งมีต้นกำเนิดจากภูเขาทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก และทางเหนือ โดยมีแม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำปิง แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน 

        แหล่งน้ำใต้ดิน จากข้อมูลแหล่งน้ำบาดาล พบในกรวดทรายที่ราบลุ่มหรือที่ลุ่มหลากตะกอนของภาคเหนือ จากแม่น้ำปิง แม่น้ำน่านในลุ่มแม่น้ำแคบ ๆ ขนานไปกับสายลำน้ำกว้างไม่เกิน 30 กิโลเมตร แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งพบชั้นของน้ำ น้ำชั้นแรกอยู่ลึกประมาณ 20 เมตร จากผิวดินชั้นสอง 30-40 เมตร จากผิวดินชั้นสาม 60-70 เมตร ส่วนที่สองอยู่ใต้บึงบอระเพ็ดบริเวณตั้งแต่ตำบลปากน้ำโพ ในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ลงมาพบชั้นน้ำชั้นแรกอยู่ลึกประมาณ 15 เมตร จากผิวดิน ชั้นที่สองประมาณ 33 เมตร จากผิวดิน

        แหล่งน้ำชลประทาน จากข้อมูลกรมชลประทานพบว่า จังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ชลประทาน 698,678 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.9 ของพื้นที่ทำการเกษตรมากเป็นลำดับที่ 11 ของประเทศ และมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 575,200 ไร่ มากเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ โดยพื้นที่ชลประทานส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ อาทิ แม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้น

    ป่าไม้และพืชพรรณ

        พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดนครสวรรค์  สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ “พื้นที่ป่าอนุรักษ์” ซึ่งประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ 1 แห่ง วนอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง ป่าสงวนแห่งชาติ 6 แห่ง เขตห้ามล่าพันธ์สัตว์ป่า 1 แห่ง สวนรุกขชาติ 1 แห่ง ป่าชุมชน 95 โครงการ และ “พื้นที่ป่านอกพื้นที่อนุรักษ์”

        พืชพรรณไม้ธรรมชาติส่วนใหญ่ เป็นป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous forest) ป่าดงดิบ (Evergreen forest) และป่าเต็งรัง (Deciduous dipterocarp forest) พันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ไม้สัก ที่มีอยู่ในป่าเบญจพรรณท้องที่อำเภอแม่วงก์และอำเภอแม่เปิน นอกจากนี้ยังมีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจชนิดอื่นอีก เช่น ไม้ยาง มะค่าโมง ตะเคียนทอง แดง ประดู่ เสลา กระบาก เต็ง รัง เหียง หลวง ฯลฯ

ปัญหาสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์

        จากข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด พบประเด็นสำคัญที่จังหวัดนครสวสวรรค์ควรให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย
          1. ปัญหาหนี้สินครัวเรือน โดยการเพิ่มรายได้ และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
          2. การพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในชุมชน ในพื้นที่ที่ระบบประปาเข้าไม่ถึง และการพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำการเกษตร
          3. การบริหารจัดการขยะชุมชน และการสร้างประโยชน์จากขยะ 
          4. ถนนสายหลักต้องได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้ตลอดปี

 

Present by P.Warayuth

........................Update 256303231104

พิกัดภูมิศาสตร์
15 ํ42'N 100 ํ04'E/15 ํ70'N 100 ํ07'E

ตราประจำจังหวัด
provlogo 
เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่ออักษรไทย นครสวรรค์
ชื่ออักษรโรมัน Nakhon Sawan
ชื่อไทยอื่นๆ เมืองสี่แคว, ปากน้ำโพ, เมืองพระบาง, เมืองชอนตะวัน
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายสิริรัฐ ชุมอุปการ
ต้นไม้ประจำจังหวัด เสลา
ดอกไม้ประจำจังหวัด เสลา
ข้อมูลสถิติ

พื้นที่ 9,597.677 ตร.กม.
ประชากร 1,040,308 คน (ปี 64)
ความหนาแน่น 108 คน/ตร.กม. (ปี 64)
อัตราการเกิด 8.3 (/1,000 คน:ปี 62)
อัตราการตาย 8.7 (/1,000 คน:ปี 62)
อัตราการว่างงาน 1.38 (ร้อยละ)
ค่าจ้างรายวัน 305 บาท (ปี 62)
สัดส่วนแพทย์ 1:3,993 (ปี 62)
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 6.49 (ปี 61)
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน 8,095 บาท (ปี 62)
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค 0.341 (ปี 62) 
การขยายตัวของเงินฝาก + 1.83 (ร้อยละ : ปี 62)
การขยายตัวของเงินให้กู้ยืม + 1.55 (ร้อยละ : ปี 62)

 

ส่วนรายละเอียด

ด้านสังคม - ประชากร
- แรงงาน
- ประกันสังคม

- ศาสนา
- การศึกษา
- สาธารณสุข
ด้านเศรษฐกิจ - โครงสร้างเศรษฐกิจ
- รายได้ รายจ่าย ค่าครองชีพ
- การเกษตร การประมง
- อุตสาหกรรม
- การท่องเที่ยว
- โครงสร้างพื้นฐาน
--- ระบบคมนาคม 
--- ระบบพลังงาน
--- ระบบการจัดการน้ำ
--- ระบบสื่อสาร
--- ระบบกำจัดขยะ

ด้านทรัพยากร

- ดิน
ธรรมชาติและ - น้ำ
สิ่งแวดล้อม - อากาศ

 

ศูนย์ราชการ

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ (+66) 0 5680 3600-4
โทรสาร (+66) 0 5680 3600-4

 

แผนที่

thailand nakhon_sawan

 

  

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์