สถิติ "จำนวนประชากร จังหวัดนครสวรรค์"

| พิมพ์ |

graphpop60

Download สถิติประชากรจังหวัดนครสวรรค์ 

------------------------------------------------------

+ สถิติประชากรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2560

สถิติประชากรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2559

+ สถิติประชากรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2558

+ สถิติประชากรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2557

+ สถิติประชากรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2556

+ สถิติประชากรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2555

+ สถิติประชากรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2554

+ สถิติประชากรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2553

+ สถิติประชากรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2552

+ สถิติประชากรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2551

+ สถิติประชากรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2550

+ สถิติประชากรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2549

+ สถิติประชากรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2548

+ สถิติประชากรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2547

+ สถิติประชากรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2546

+ สถิติประชากรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2545

+ สถิติประชากรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2544

+ สถิติประชากรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2543

+ สถิติประชากรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2542

+ สถิติประชากรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2541

+ สถิติประชากรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2540

 

สถิติประชากรจังหวัดนครสวรรค์ที่ทางสำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์รวบรวมขึ้นและจัดทำในรูปแบบตารางสถิติ จำแนกข้อมูลประชากรรายอายุ เพื่อให้บริการสำหรับผู้ใช้ข้อมูลนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ได้ทำการรวบรวมข้อมูลจาก ระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคมของปีข้อมูล ในการนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์จึงขอให้ผู้ใช้ข้อมูลโปรดเข้าใจว่า ข้อมูลสถิติดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลที่เกิดจากการเก็บข้อมูลทางทะเบียน ไม่ใช่ข้อมูลจากสำมะโนหรือสำรวจ

 

หมายเหตุ:

(ทะเบียนบ้านกลาง หมายความว่า ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับลงรายการ บุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน)
(อยู่ระหว่างการย้าย หมายความว่า ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้าที่ไหน)
MALE_TOT = ผลรวมของ MALE_AGE(0) ถึง MALE_AGE(101) + MALE_TDOB + MALE_XHOUSE + MALE_OTHER_NAT + MALE_MOVE
FEMALE_TOT = ผลรวมของ FEMALE_AGE(0) ถึง FEMALE_AGE(101) + FEMALE_TDOB + FEMALE_XHOUSE + FEMALE_OTHER_NAT + FEMALE_MOVE
ประชากรรายอายุ คือ จำนวนประชากรเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน

 

 

Present by P.Warayuth

........................Update 256102081304