การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติระดับพื้นที่

stat-plan-2

แผนแม่บท ระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564)


"เน้นให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติร่วมกัน"


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร(ในสมัยนั้น)เสนอ ดังนี้ 

สาระสำคัญของร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2564) มีเป้าประสงค์หลักคือ การพัฒนาข้อมูล สถิติให้มีมาตรฐาน คุณภาพ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ เพื่อตอบโจทย์การตัดสินใจ และการกำหนดนโยบายในการ พัฒนาในทุกระดับ (ประเทศ ภารกิจ และพื้นที่) โดยมีเป้าหมาย ที่สำคัญ “ส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติทางการไปใช้ประโยชน์ในการ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสถิติของ ประเทศเพื่อการวางแผนและติด ตามผลการพัฒนาระดับประเทศ และระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ การพัฒนาภาคีเครือข่าย เชิงนโยบาย การพัฒนาจุดประสานงานสำหรับดัชนีและตัวชี้วัด นานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการสถิติจากข้อมูล การบริหารงานและสถิติจากการสำรวจและการเชื่อมโยงสถิติ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การบูรณาการสถิติจากข้อมูลของ หนว่ยงานจากการสำรวจ และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงสถติ ระหว่างสาขาและเชื่อมโยงจากสถิติพื้นที่สู่สถิติรายการสาขา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสถิติให้ได้ มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ จัดทำมาตรฐาน สถิติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลภายใต้การมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน การส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถิติและการพัฒนา คุณภาพสถิติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การให้บริการสถิติที่สะดวกต่อการ เข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ สนับสนุนให้มีการนำเสนอในรูปสื่อดิจิทัลและพัฒนาแอปพลิเคชัน การให้บ รกิ ารสถติ ทิ สี่ ามารถตอบสนองความตอ้ งการของผู้ใช้ทุกกลุ่มและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงสถิติด้วยมาตรฐานเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ หน่วยสถิติ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านสถิติและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรที่ปฏิตงานด้านสถิติ ส่งเสริมเส้นทางสายอาชีพของบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านสถิติ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล 

ทั้งนี้ ร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 เน้นให้ความสำคัญกับ การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติร่วมกัน โดย แสวงหาแนวทาง รูปแบบที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย ใช้ประโยชน์ได้อย่าง กว้างขวาง และเกิดการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้สถิติ รวมทั้งการจัดทำดัชนีชี้วัดระดับนานาชาติ เช่น เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติในการติดตาม ประเมินผล ทั้งนี้ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ จะสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้การ ดำเนินงานตามร่างแผนแม่บทระบบสถิติฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

   แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559-2564)


ผลการดำเนินงานโครงการการจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2560

จากการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้ข้อสรุปในการจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ 3 ด้าน จำนวน 4 เรื่อง คือ ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยเรื่อง ข้าว การท่องเที่ยว ด้านสังคม ประกอบด้วยเรื่อง ผู้สูงอายุ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเรื่อง ขยะ ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดได้นำประเด็นการจัดทำชุดข้อมูลดังกล่าวทั้ง 4 เรื่อง จัดทำเป็น Mindmap เพื่อใช้ในการศึกษารายละเอียดชุดข้อมูล

   MindMap ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

   MindMap ด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว

   MindMap ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

   MindMap ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  : ขยะ

ผลการดำเนินงานโครงการการจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ จากข้อมูลสถิติทางการ ดังนี้

บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสังคมจังหวัดนครสวรรค์

- รายละเอียดบทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสังคม

- Infographic สถานการณ์ด้านสังคม

บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจจังหวัดนครสวรรค์

- รายละเอียดบทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ

- Infographic สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ

 

   MindMap ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

   MindMap ด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว

   MindMap ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

   MindMap ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  : ขยะ

ผลการดำเนินงานโครงการการจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2562

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลสถิติทางการ ดังนี้

บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดนครสวรรค์

การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จังหวัดนครสวรรค์ด้านเศรษฐกิจและสังคม

- Infographic สถานการณ์จังหวัดนครสวรรค์ด้านเศรษฐกิจและสังคม

บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

การวิเคราะห์ และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Infographic สถานการณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานโครงการการจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลสถิติทางการ ดังนี้

บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจจังหวัดนครสวรรค์

การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จังหวัดนครสวรรค์ด้านเศรษฐกิจ

Infographic สถานการณ์จังหวัดนครสวรรค์ด้านเศรษฐกิจ

บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสังคมจังหวัดนครสวรรค์

การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จังหวัดนครสวรรค์ด้านสังคม

Infographic สถานการณ์จังหวัดนครสวรรค์ด้านสังคม

บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

การวิเคราะห์ และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 Update by P.Warayuth : 2563009011438

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 56 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์