สถิติ "ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดนครสวรรค์"

 

Download ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดนครสวรรค์

 - ปี พ.ศ. 2561  <update 62-06-22>

 - ปี พ.ศ. 2560  <update 61-09-15>

 - ปี พ.ศ. 2559

 - ปี พ.ศ. 2558

 - ปี พ.ศ. 2557

 - ปี พ.ศ. 2556

 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนตั้งแต่ปี 2500โดยจัดทำทุก 5 ปี แต่เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และสภาพทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลง จึงได้เปลี่ยนแปลงรอบการสำรวจเป็นทุก 2 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 8 กันยายน 2530 และทำการสำรวจในปี 2531 จนถึง 2547 และได้จัดทำทุกปีตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป การสำรวจที่จัดทำในครั้งนี้เป็นการสำรวจครั้งที่ 29

วัตถุประสงค์ของการสำรวจ เพื่อเก็บรวบรวมจ้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเช่น  รายได้  ค่าใช้จ่าย  ภาวะหนี้สิน  ทรัพย์สิน  โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน  ลักษณะที่อยู่อาศัย  การย้ายถิ่นและการส่งเงิน ตลอดจนการได้รับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ  และใช้บริการของภาครัฐ  เป็นต้น

การสำรวจนี้คุ้มรวมครัวเรือนส่วนบุคคล ในทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งที่อยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  (ยกเว้น ครัวเรือนทูต  ผู้แทนต่างประเทศ  และผู้อยู่อาศัยในประเทศไทยชั่วคราว)  รวม ครัวเรือนส่วนบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนสถาบัน เช่น หอพัก โรงพยาบาล เป็นต้น

รายการข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประกอบด้วย

          1) แบบสำรวจสมาชิกและการใช้จ่ายของครัวเรือน มีรายการข้อมูล ดังต่อไปนี้

               ตอนที่ 1  สมาชิกของครัวเรือน

               ตอนที่ 2  ลักษณะที่อยู่อาศัย

               ตอนที่ 3  ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ

               ตอนที่ 4 ค่าใช้จ่ายอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ

               ตอนที่ 5  แหล่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ของครัวเรือน

            2) แบบสำรวจรายได้ของครัวเรือน มีรายการข้อมูล ดังต่อไปนี้

               ตอนที่ 1  รายได้จากการทำงานโดยได้รับค่าจ้างและเงินเดือน

               ตอนที่ 2  รายได้จากการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม  หรือวิชาชีพที่ไม่ใช่การเกษตร

               ตอนที่ 3  รายได้จากการประกอบการเกษตร

               ตอนที่ 4  รายได้จากแหล่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่ จากการทำงาน

               ตอนที่ 5  สินทรัพย์และหนี้สินของครัวเรือน

               ตอนที่ 6 การย้ายถิ่นและการส่งเงิน

ข้อสังเกตุสำหรับผู้ใช้ข้อมูล**

"ข้อมูลสถิติที่นำเสนอ ได้จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จาการสำรวจโดยในตารางสถิติบางตารางผลรวมของแต่ละจำนวนอาจไม่เท่ากับยอดรวม และข้อมูลในแต่ละตารางอาจมีความแตกต่างกันเนื่องจากข้อมูลแต่ละจำนวนได้มีการปัดเศษโดยอิสระจากกัน"

upDate : P.Warayuth : 256208211448

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 50 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์