รายงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์

coverstbook63   รายงานสถิติจังหวัด นครสวรรค์ เป็นรายงานที่ถูกจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด ที่ได้รวบรวมจากผลสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่นๆ เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปนำข้อมูลสถิติไปใช้ในการกำหนด นโยบายวางแผน ตัดสินใจ และอ้างอิงต่าง ๆ 

สำหรับรายงานสถิติจังหวัด ฉบับนี้ เนื้อหาประกอบด้วย  2  ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่หนึ่ง  เป็นการนำเสนอ  สรุปข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดนครสวรรค์ แผนที่จังหวัด และข้อมูลสถิติที่น่าสนใจโดยนำเสนอในรูปแผนภูมิ 
ส่วนที่สอง เป็นการนำเสนอข้อมูลสถิติในรูปของตาราง  และตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด  เพื่อให้ผู้ใช้มีข้อมูลสถิติที่ครบถ้วน  สะดวกในการนำไปใช้  โดยได้นำเสนอเป็น 20 บทตามสาขาสถิติ  คือสถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ  สถิติแรงงาน สถิติการศึกษา การฝึกอบรม ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อสารมวลชน  สถิติสุขภาพ สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน   สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สถิติบัญชีประชาชาติ สถิติการเกษตรการป่าไม้ และการประมง สถิติอุตสาหกรรม สถิติพลังงาน สถิติการขนส่ง สถิติการสื่อสารรวมถึงสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถิติการท่องเที่ยว สถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัย และดุลการชำระเงิน สถิติการคลัง  สถิติราคา สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และสถิติอุตุนิยมวิทยา ทั้งนี้ข้อมูลสถิติที่นำเสนอได้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลไว้ใต้ตารางสถิติทุกตารางเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถสืบค้น หารายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมได้อย่างสะดวกมากขึ้น

สำหรับท่านผู้สนใจ สามารถขอรับเอกสารได้ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น4 ถนนสวรรค์วิถี อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

----------------------------------------------------------------------------------
Download
รายงานสถิติรูปแบบ PDF ไฟล์

+ รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2563 นครสวรรค์

+ รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2562 นครสวรรค์

+ รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2561 นครสวรรค์

+ รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2560 นครสวรรค์

+ รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2559 นครสวรรค์

+ รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2558 นครสวรรค์

+ รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2557 นครสวรรค์

+ รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2556 นครสวรรค์

by P.Warayuth
Update : 256402101205

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 28 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์