TPD Info

ทำความรู้จักกับ TPD Info

ตัวชี้วัดที่สามารถอธิบายสถานการณ์ของจังหวัด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ชี้บอกถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสถานการณ์ดังกล่าวกับสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผนติดตามและประเมินผลการพัฒนาในระดับต่าง ๆ อาทิเช่น ระดับประเทศ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน

ทำไมต้องมีตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด ตัวชี้วัดระดับจังหวัดจะใช้ให้เห็นถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สำคัญภายในจังหวัดเสมือนเป็นสัญญาณเตือนภัยในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการบริหารจัดการ 

จะได้อะไรจากการจัดทำตัวชี้วัด มีระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดในระดับจังหวัด เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และปัญหาของจังหวัด ตลอดทั้งใช้ประกอบในการจัดทำนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการต่าง ๆ 

เราทำ TPD Info กันอย่างไร ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมตัวชี้วัดที่สามารถแสดงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศ ภาค จังหวัด และพื้นที่ย่อย แล้วจัดทำเป็นฐานข้อมูลตัวชี้วัด เพื่อนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดในรูปแบบตาราง กราฟ และแผนที่ 

ประวัติความเป็นมา สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อตอบสนองการบริหารราชการของแต่ละจังหวัดซึ่งต้องมีข้อมูลและตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับใช้ในการกำหนด นโยบาย วางแผน ติดตามงานและประเมินผล รวมถึงการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัด ในการจัดทำระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้โครงการ TPD Info

หลักการและเหตุผล

ระบบสถิติของประเทศไทยเป็นระบบสถิติแบบกระจายงาน งานสถิติกระจายอยู่ตามกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่ดูแลระบบสถิติของประเทศ และประสานหน่วยผลิตสถิติต่างๆ ได้ทำการผลิตข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวางแผนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งจัดทำข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผล แผนงานโครงการ สำหรับหน่วยสถิติอื่นๆ ส่วนใหญ่จะจัดทำสถิติเพื่อใช้งานภายในหน่วยงาน และเป็นสถิติที่ได้จากงานบริหารของหน่วยงาน

นับแต่การปฏิรูประบบราชการ เมื่อเดือนตุลาคม 2545 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ถูกจัดให้อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงใหม่ คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งคาดหวังให้สำนักงานสถิติแห่งชาติใช้ประโยชน์จากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยในการปรับปรุงการจัดทำสถิติของประเทศ หนึ่งในภาระหน้าที่ที่สำคัญของสำนักงานสถิติแห่งชาติ คือ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด เพื่อตอบสนองการบริหารราชการแบบบูรณาการ (CEO) ซึ่งแต่ละจังหวัดมีความจำเป็นต้องมีข้อมูลสถิติของจังหวัด พร้อมทั้งตัวชี้วัดที่จำเป็นในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล แผน/นโยบาย ระดับจังหวัด ประเทศ ซึ่งสถิติจังหวัดมีบทบาทสำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และจัดทำตัวชี้วัด

เพื่อที่จะสามารถดำเนินการในเรื่องดังกล่าวในระดับจังหวัด จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่นำมาใช้ปฏิบัติและง่ายในการใช้ประเมินผลตัวชี้วัด ภายใต้โครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด (Thailand Provincial Development Information : TPD Info) และเลขาธิการสถิติแห่งชาติได้เห็นชอบในหลักการ และอนุมัติให้ดำเนินการโครงการได้ โดยโครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 

ด้วยเหตุผลดังกล่าจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาชุดตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์ต่างๆ ของจังหวัด โดยเฉพาะใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักสถิติพยากรณ์จึงได้ศึกษาข้อมูลแต่ละตัวที่เป็นองค์ประกอบของชุดตัวชี้วัดว่า มีแหล่งข้อมูลและสามารถนำเสนอในระดับจังหวัด อำเภอ หรือตำบลได้หรือไม่ จนในที่สุดพบว่ามีชุดตัวชี้วัดหลายตัวที่สามารถนำเสนอในระดับพื้นที่ของจังหวัดได้ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลในระดับพื้นที่ที่จัดทำโดยหน่วยงานในระดับจังหวัด สามารถนำมาพัฒนาเป็นตัวชี้วัดของท้องถิ่นได้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มีชุดตัวชี้วัดหลายตัวที่สามารถนำเสนอในระดับจังหวัดได้ เช่น MDGs WFFC อบต. KPI เป็นต้น จึงได้หารือร่วมกับสำนักฯที่เกี่ยวข้อง และสถิติจังหวัดบางจังหวัด เพื่อดำเนินการโครงการจัดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด (Thailand Provincial Development Information : TPD Info) 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับจังหวัดให้เป็นมาตรฐาน สำหรับใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย ติดตาม และประเมินผลงานในระดับจังหวัด
2. เพื่อรวบรวมข้อมูล ตัวชี้วัด และนำเสนอตามสาขาสถิติ 23 สาขา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำเสนอตามชุดของตัวชี้วัด เช่น MDGs อบต. KPI WFFC เป็นต้น
3. เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานอื่นในระดับจังหวัด
4. เพื่อสร้างศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการดำเนินการจัดการศูนย์ข้อมูลจังหวัด 

 

 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์