เนื้อหา

MindMap ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

mindmap01

 

ข้อมูลสถิติทางการ  

 Data

Metadata

การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตร

 

 

- ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

Download

View info

- พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

Download

View info

- พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

Download

View info

- พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน

Download

View info

จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ จำแนกตามประเภท

Download

View info

การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน

 

- จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด

Download

View info

- เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่เสียหาย

Download

View info

- จำนวนผลผลิตข้าว รายปีเพราะปลูก

Download

View info

- ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

Download

View info

- ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม

Download

View info

- ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

Download

View info

- เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

Download

View info

- พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตาม มาตรฐาน GAP

Download

View info

- ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน)

Download

View info

- ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

Download

View info

- ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยไร่

Download

View info

- เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่

Download

View info

- พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่

Download

View info

การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

 

จำนวนสหกรณ์การเกษตร

Download

View info

- จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

Download

View info

- จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

Download

View info

- จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน

Download

View info

การแปรรูป การเพิ่มและการสร้างคุณค่า

 

 

จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน

Download

View info

- พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์

Download

View info

- ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Download

View info

การขนส่งสินค้าและจัดการบริหารสินค้า

 

- ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก

no Data 

View info

- โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน

Download

View info

- ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง

no Data

View info

การพัฒนาระบบการตลาด

 

- มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด

no Data

View info

- บรรจุภัณฑ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง

Download

View info


บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ "ข้าว"

บทความวิเคราะห์สถานการณ์  Infographic
 document60-01  info60-01

backtomainpage

Present by P.Warayuth

Update  256009151330

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์