เนื้อหา

MindMap ด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว

mindmap02

 

ข้อมูลสถิติทางการ  

 Data

Metadata

พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว
- จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย

Download

View Info
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

Download

View Info

- ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย

Download

View Info

ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

Download

View Info

- รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด

Download

View Info

- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด

Download

View Info

จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด

Download

View Info

- จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/เกสเฮาส์ โฮมสเตย์ที่มีคุณภาพที่ ททท รับรองมาตรฐาน

Download

View Info

- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยียมเยือน

Download

 View Info

พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร 

 

 

จำนวนมัคคุเทศก์ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว

Download

View Info

จำนวนมัคคุเทศก์ที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้

Download

View Info

รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

Download

View Info

พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว

 

 

- จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

Download

View Info

- จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว Download View Info
- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของประชากร Download View Info
พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว
- ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด Download View Info
- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่คนพิการ Download View Info
- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐาน Download View Info
- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน Download View Info
- ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดเฉลี่ยต่อเดือน Download View Info
พัฒนาธุรกิจบริการท่องเที่ยว

- จำนวนร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข Download View Info
- จำนวนสินค้าของฝากของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน(เช่น OTOP ๕ ดาว เป็นต้น) Download View Info
- มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด Download View Info
พัฒนาการตลาด
- รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด Download View Info
- รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด no Data View Info


บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ "การท่องเที่ยว"

บทความวิเคราะห์สถานการณ์ Infographic
document60-02 info60-02

backtomainpage

Present by P.Warayuth

Update  256009151330

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์