เนื้อหา

MindMap ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ

mindmap03

 

ข้อมูลสถิติทางการ  

 Data

Metadata

การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ


- จำนวนประชากรทั้งจังหวัด

Download View Info

จำนวนประชากรสูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป

Download

View Info

- จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

Download

View Info

- จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ

Download

View Info

- จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน

Download

View Info

- จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน

Download

View Info

- จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ

Download

View Info

- จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย

Download

View Info

- จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดที้ง

Download

View Info

- จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส

Download

View Info

- จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก

Download

View Info

- จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก

Download

View Info

- ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช

Download

View Info

จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้ 

 

 

- จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

Download

View Info

- จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว

Download

View Info

- จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ

Download

View Info

- จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ

Download

View Info

- จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว

Download

View Info

- จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ

Download

View Info

- จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน

Download

View Info

ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ

 

 

- จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน

no Data

View Info

- จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

no Data

View Info

- จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน

Download

View Info

- จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่รอน ขอทาน

Download

View Info

- จำนวนผู้สูงอายุพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์

Download

View Info

- จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ

Download

View Info

 

บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสังคม "ผู้สูงอายุ"

บทความวิเคราะห์สถานการณ์ Infographic
document60-03 info60-03

backtomainpage

Present by P.Warayuth

Update  256009151330

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 38 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์