เนื้อหา

MindMap ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

mindmap04

 

ข้อมูลสถิติทางการ 

 Data  Meta Data

ป้องกันและแก้ปัญหาขยะ


- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น Download View Info

ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

Download View Info
- ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด Download View Info

ปริมาณขยะสะสม

Download

View Info

- ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง

Download

View Info

ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง

Download

View Info

- ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน

Download

View Info

- ปริมาณการจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้น (เที่ยว/วัน)

no Data

View Info

- พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ

no Data

View Info

จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ

Download

View Info

- จำนวนปัญหา/คดีเกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ

Download

View Info

- ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ

Download View Info

- จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

Download View Info

พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ/แปรรูปขยะ

- จำนวนสถานที่กำจัดขยะ

Download View Info

- จำนวนครัวเรือน

Download View Info
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย Download View Info
- จำนวนครัวเรือนที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย no Data View Info
- จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้ Download View Info
- จำนวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด Download View Info
จำนวนร้านรับซื้อของเก่า no Data View Info
- จำนวนชุมชน/พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/เทคโนโลยีการกำจัด/แปรรูปขยะ no Data View Info
จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ Download View Info
- จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ Download View Info
จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ
- จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ Download View Info
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ Download View Info
- ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Download View Info
- แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด Download View Info
- แผนการบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง no Data View Info
จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ Download View Info


บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ขยะ" 

 บทความวิเคราะห์สถานการณ์ Infographic 
document60-04 info60-04

backtomainpage

Present by P.Warayuth

Update  256009151330

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 29 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์