กิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2564

อบรมสัมมนาโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจด ปี 2564) ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จังหวัดนครสวรรค์

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 08:30น.

นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (งานนับจด ปี 2564) ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ชั้น 4 จังหวัดนครสวรรค์ โดยกำหนดการประชุม 3 วัน ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2564 ผู้เข้าร่วมประชุมและปฏิบัติงานโครงการทั้งสิ้น จำนวน 32 คน จังหวัดนครสวรรค์

โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวบข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนและลักษระที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจทางการค้า และธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิตในสถานที่ตั้งแน่นอนทุกหน่วย ทั่วประเทศ กำหนดการจัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564

ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

วันอาทิตย์ที่​ 11​ เมษายน​ 2564​ เวลา 10.00 - 13.00 น.

นางสาวนิตยา​ จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์​ มอบหมายให้​ นายนิคม​ วัฒนพงษ์​ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ​ และนายวรายุทธ​ ปิยะภาณี​ นักวิชาการสถิติชำนาญการ​ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งสิ้น​ 6​ จุดตรวจได้แก่ 

--อำเภอแม่วงก์​ จำนวน​ 2​ จุดคือ​ ศูนย์จราจรสามแยกแม่วงก์​ และศูนย์จราจรสี่แยกเขาชนกัน​
--อำเภอชุมตาบง​ จำนวน​ 2​ จุดคือ​ สี่แยกปางงูและสี่แยกเขาแดง​
--อำเภอแม่เปิน​ จำนวน​ 2​ จุด​คือ​จุดตรวจบ้านคลองค่าย-คลองเจริญ​ และจุดตรวจบ้านเขามะตูม​ โดยเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจทุกจุดมีตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความพร้อมเพรียง​ และยังไม่พบรายงานการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาดังกล่าว

25640411a

ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ 

วันจักรี ซึ่งถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย โดยเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูป พระเจ้าอยู่หัวทั้ง 4 พระองค์ ( ร.1 - 4 ) เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการและประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และโปรดเกล้าให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และมีการย้ายที่หลายครั้ง ในรัชกาลที่ 6 โปรดให้ย้ายพระบรมรูปทั้ง 4 มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระชนกนาถ พระที่นั่งองค์นี้ รัชกาลที่ 6 โปรดให้ซ่อมจากพุทธปรางค์ปราสาทเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะ และได้พระราชทานนามดังกล่าว การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล สำเร็จลุล่วงในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 จึงได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายนปีนั้น และต่อมา โปรด ฯ ให้เรียกวันที่ 6 เมษายนว่า "วันจักรี" เป็นวันที่ประชาชนทุกคนระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ที่ทรงปกครองบ้านเมืองไทยจนอยู่มาจนถึงทุกวันนี้

25640406a

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานในวันสำคัญของชาติ วันจักรี

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานในวันสำคัญของชาติ วันจักรี โดยมีนาย สิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ วัดเกรียงไกรกลาง ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ นักเรียน ประชาชน ร่วมมือร่วมใจ ทำความสะอาด พัฒนาศาสนสถาน กวาดใบไม้เก็บขยะและกิจกรรมฉีดล้างทำความสะอาดถนนภายในวัด และลดฝุ่นละออง PM 2.5 รอบบริเวณวัดเกรียงไกรกลาง ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสนองพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ด้วยทรงมุ่งหวังให้ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าสามัคคีปรองดอง และมีส่วนร่วมประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม สังคม และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ตลอดจนเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อความผาสุกของประชาราษฎร์ และประเทศไทย ต่อไป

25640406b 

Present by P.Warayuth
Update : 256404201124

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 28 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์