ดัชนีการพัฒนาคนจังหวัดนครสวรรค์

ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) เป็นดัชนีที่สะท้อน ความก้าวหน้าการพัฒนาคนในระดับจังหวัดของประเทศไทย โดยยึดกรอบแนวคิดการพัฒนาคนที่ครอบคลุม การมีสุขภาพที่ดี มีการศึกษา มีชีวิตการงาน มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นในชุมชนที่มีความปลอดภัย มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและเข้าถึงการสื่อสารอย่างทั่วถึง ตลอดจนมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคม อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งจากกรอบแนวคิดการพัฒนาคนดังกล่าวได้ใช้เป็นกรอบในการกำหนดองค์ประกอบของดัชนี ความก้าวหน้าของคน ปี 2560 ประกอบด้วย 8 ดัชนีย่อยคือ 

1) ด้านสุขภาพ 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านชีวิต การงาน 4) ด้านรายได้ 5) ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 6) ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 7) ด้านการ คมนาคมและการสื่อสาร และ 8) ด้านการมีส่วนร่วม โดยดัชนีย่อยในแต่ละด้าน มี 4 ตัวชี้วัดเท่า ๆ กัน รวม ตัวชี้วัดทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด

การจัดทำดัชนีความก้าวหน้าของคน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะมีการจัดทำดัชนีดังกล่าวประมาณ 2 ปีต่อครั้ง เนื่องจากข้อจำกัดของข้อมูลตัวชี้วัดบางตัวที่นำมาใช้ในการคำนวณดัชนี เจ้าของแหล่งข้อมูลจะทำการเผยแพร่ข้อมูล 2 ปีต่อครั้ง โดยในปี 2560 จากการจัดทำดัชนีการพัฒนาคนพบว่า 
จังหวัดที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนมากที่สุดห้าลำดับแรก คือ ภูเก็ต พระนครศรีอยุธยา ลำพูน นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร
ส่วนจังหวัดที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนน้อยที่สุดห้าลำดับ คือ แม่ฮ่องสอน นราธิวาส ชัยนาท ปัตตานี และสระแก้ว

hai02จังหวัดนครสวรรค์ มีการพัฒนาคนในภาพรวมอยู่ลำดับที่ 57 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ดัชนี HAI = 0.5665) เนื่องจากการพัฒนาคนในหลายด้านมีความก้าวหน้าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ อาทิ ด้านสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการคมนาคมและการสื่อสาร โดยอยู่ลำดับที่ 58, 56 และ 52 จาก 77 จังหวัด ตามลำดับ

มีตัวบ่งชี้ที่สำคัญ คือ 
1.ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ค่อนข้างสูงอยู่ลำดับที่ 67 จาก 77 จังหวัด
2.ประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ค่อนข้างต่ำอยู่ลำดับที่ 62  จาก 77 จังหวัด
3.หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้ การได้ตลอดปีน้อยมากอยู่ลำดับที่ 75 จาก 77 จังหวัด

รวมทั้งการพัฒนาคนด้านชีวิตการงาน ด้านการศึกษาและด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนก็มีความก้าวหน้าไม่มากนัก โดยอยู่ลำดับที่ 47, 43 และ 42 จาก 77 จังหวัด ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาคนด้านรายได้มีความก้าวหน้ามากกว่าด้านอื่น ๆ โดยอยู่ลำดับที่ 29 จาก 77 จังหวัด
มีตัวบ่งชี้ คือ ความไม่เสมอภาคของรายได้ (ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้) ไม่ค่อยสูงอยู่ลำดับที่ 17 จาก 77 จังหวัด

hai60

 ที่มา : ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Present by P.Warayuth
Update 256011071118

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 28 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์