กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ร่วมงานรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรง ต่อเด็ก และสตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

25611127a

เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์โดย นางสาวนิตยา จุ้ยศริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมงานรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรง ต่อเด็ก และสตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ บริเวณลานเสาธงหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

ในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน และนางศิรินทิพย์ สุขตะวิจิตร รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับการจัดงานดังกล่าวเป็นการรวมพลังของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่จะร่วมกันรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย ใส่เสื้อสีส้มติดเข็มกลัดริบบิ้นขาว ประชาสัมพันธ์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ประกาศเจตนารมณ์ยุติความรุนแรงในครอบครัว พร้อมปล่อยขบวนเดินรณรงค์ฯ และร่วมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว มีผู้เข้าาวมงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก 

กิจกรรมวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ร่วมประชุมนวัตกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ Smart Province นครสวรรค์ 2020 

25611123a

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายนิพนธ์ พันธ์หงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาววไลลักษณ์ นุ่มคง นักวิชาการสถิติชำนาญการ นายวรายุทธ ปิยะภาณี นักวิชาการสถิติชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมนวัตกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ Smart Province นครสวรรค์ 2020 ณ ห้องประชุม203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์(หลังเก่า) อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ดยได้รับเกียรติจากนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งจัดโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นครสวรรค์

ในการนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นครสวรรค์ ได้นำเสนอหัวข้อ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก แนวคิดการบริหารจัดการเมือง (City Management) การสร้าง “ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน” ของจังหวัดนครสวรรค์ นวัตกรรมการพัฒนา “จังหวัดนครสวรรค์” สู่การแข่งขันบนเวทีโลก แผนการดำเนินงาน และสรุปการบรรยายนวัตกรรมการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ Thailand 4.0 ที่มุ่งมั่นและต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีแนวคิดปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อวางรากฐานพัฒนาประเทศให้ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การนี้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะได้เข้าร่วมประชุม พร้อมร่วมกันบูรณาการข้อมูลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในด้านการแข่งขันบนเวทีระดับชาติและระดับโลกต่อไป 

กิจกรรมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ร่วมพิธีเปิดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี 2561

25611122a

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์โดย นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ จินดาลักษณ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี 2561 ณ วัดเขาดินใต้ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (กสค) ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นประจำทุกปี โดยสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับอำเภอเก้าเลี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย เพื่อให้เกิดการส่งเสริมพลังจิตอาสาทำความดีต่อชุมชนและสังคมและเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในด้านสวัสดิการสังคม ทั้งนี้กิจกรรมได้แบ่งเป็น2ช่วง ช่วงเช้าเป็นการทอดผ้าป่าเพื่อสมทบเข้าบัญชีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของชมรมอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมการมอบสิ่งของให้แก่ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 100 คน พร้อมมอบต้นไม้ให้แก่ผู้นำชุมชน และปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำเพื่อขยายพันธุ์ปลาในท้องถิ่นอีกด้วย

กิจกรรมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ร่วมพิธีเปิดการรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรักจังหวัดนครสวรรค์ 

25611119e

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์นำโดย นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดการรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ณ ห้องโถงชั้น1 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรมเปิดรับลงทะเบียนดังกล่าว นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานนำข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึง 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร โดยได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ในโอกาสพิธีเปิดงาน ดังกล่าวฯ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม ในการนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ด้วย ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ขึ้นพร้อมกันกับที่ว่าการอำเภออีก 15 อำเภอ ของจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดเส้นทางการปั่น โดยเริ่มจากศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ลอดใต้สะพานเดชาติวงศ์ ผ่านตัวเมืองปากน้ำโพ ผ่านสี่แยกสะพานเดชาติวงศ์ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ไปหยุดพักที่บึงบอระเพ็ด แล้ววกกลับ ผ่านสะพานดุสิตาภูมิ เพื่อปั่นรอบตัวเมืองปากน้ำโพอีกครั้ง และสิ้นสุดที่จุด start คือหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ รวมระยะทาง 25.1 กิโลเมตร จึงขอเชิญชวน ประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561
สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยตนเองที่ www.nakhonsawan.go.th หรือสมัครได้ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอและที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:00 - 16:00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นในการสมัครด้วยตนเอง

ช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติฯ มารับลงทะเบียนในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

กิจกรรมวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ร่วมพิธีเปิด การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ประจำปี 2561

25611114b

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ โดย นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิด การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น5 เทศบาลนครนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 

การนี้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ และมี นางปภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่าสภากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานการดำเนินงานจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8

เหล่ากาชาดจังหวัด เป็นองค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรมที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่ได้รับความทุกข์ยาก โดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง การจัดประชุมเหล่ากาชาดภาค 8 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ของเหล่ากาชาดจังหวัด ที่จะนำความรู้ ประสบการณ์ที่รับไปปรับใช้ในพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล ตามหลักการของกาชาดที่ว่า “มนุษยธรรม ความไม่ลำเอียง ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ บริการอาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล” สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ได้รับเกียรติให้เจ้าภาพจัดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาด จากจังหวัดสุโขทัย นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก และอุทัยธานี รวมทั้งสิ้น 400 คน

25611114a

กิจกรรมวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

25611109a

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์โดย นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วัดวิเวกวายุพัด พระอารามหลวง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.พิเชษ ดุรงคเวโรจน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และประชาชนถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมถวายเงินบิจาคโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวนเงิน 1.2 ล้านบาท เพื่อใช้ในการบูรณะพระอารามและเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน ต่อไป

วัดวิเวกวายุพัด เดิมชื่อ วัดช่องลม สร้างตั้งเมื่อ พ.ศ.2400 ด้วยความศรัทธาของบรรพชนชาวบ้านจิก ต่อมาปี พ.ศ. 2435 ได้ย้ายข้ามมาอยู่ที่ในปัจจุบัน ซึ่งมีชาวบ้านมีจิตศรัทธายกที่นาให้จำนวน 11 ไร่เนื่องจากที่เดิมถูกน้ำเซาะจนตลิ่งพังถึงเสากุฎิในช่วงเวลาน้ำท่วม ในปี พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จมาประทับแรม ณ พระราชาวังบางปะอิน และได้เสด็จโดยทางชลมารคมาประพาสที่วัดนี้เนืองๆ เนื่องจากตั้งอยู่ในที่ที่รมณียสถานเป็นที่สราญพระราชหฤทัยมาก พระองค์จึงทรงพระราชทานนามวัดนี้ใหม่ว่า วัดวิเวกวายุพัด

present by P.Warayuth

update : 256111291048

 

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 66 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์