กิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2563

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต

นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต รวมทั้งแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register – Based Census) ระดับสถิติจังหวัด ณ โรงแรม HORIZON VILLAGE & RESORT และสวนพฤษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมดังกล่าว นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดการประชุมฯ โดยมี นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมในครั้งนี้ เพื่อปรับใช้ในการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับผู้อำนวยการกลุ่ม ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางตลอดจนปรับแผนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ที่จำเป็นต้องศึกษาและพัฒนาต้นแบบ เพื่อเปลี่ยนผ่านรูปแบบและวิธีการจัดทำโครงการ ให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง สถานการณ์ภายในประเทศ ตลอดจนความคาดหวังของสังคม ที่มีต่อสำนักงานสถิติแห่งชาติ การประชุมมีขี้นระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรม HORIZON VILLAGE & RESORT และสวนพฤษศาสตร์ทวีผล จังหวัดเชียงใหม่

25630914a

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 17:00น.

ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ครั้งที่ 2

นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ครั้งที่ 2 ณ ลานกิจกรรมชั้นใต้ดินห้างสรรพสินค้าวีสแควร์ พลาซ่า นครสวรรค์
นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 โดยมีนายประดิษฐ์ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมซึ่งนโยบายรัฐบาลได้กำหนดการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ด้วยกลไกประชารัฐในพื้นที่ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน มีเป้าหมาย “สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข” การดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจึงเป็นกลไกสำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั้งประเทศ
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจัดมหกรรมอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ OTOPเด่นจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้นใต้ดิน ห้างสรรพสินค้าวี-สแควร์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย สร้างรายได้ สามารถพัฒนาต่อยอด โดยมีผู้ผลิตผู้ประกอบการอาหารปลอดภัยร่วมจัดแสดงและจำหน่าย รวม 35 รายประกอบด้วย สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP ระดับ 3-5 ดาว ผู้ประกอบการ OTOP ชวนชิม และผู้ประกอบการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดนครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนดี OTOP เด่นจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 ได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว
ข่าวโดย: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

25630911b

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09:00 น.

ร่วมพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ

นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ตามนโยบายรัฐบาลลดเรื่องความเหลื่อมล้ำของสังคม ด้านที่อยู่อาศัย และที่ทำกิน ภายใต้โครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ นว.339 บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครนครสวรรค์
ในการดังกล่าว พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) รายงานแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดในความรับผิดชอบ อาทิ กรมประมง กรมธนารักษ์ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

25630911a

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน2563

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต 

นางสาววไลลักษณ์ นุ่มคง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนายนิคม วัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต รวมทั้งแนวทางการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register – Based Census) ณ โรงแรม AMORA HOTELS & RESORTS จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับเกียรติจากนายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยมี นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อปรับใช้ในการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับผู้อำนวยการกลุ่ม ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางตลอดจนปรับแผนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ที่จำเป็นต้องศึกษาและพัฒนาต้นแบบ เพื่อเปลี่ยนผ่านรูปแบบและวิธีการจัดทำโครงการ ให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง สถานการณ์ภายในประเทศ ตลอดจนความคาดหวังของสังคม ที่มีต่อสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2563

25630910a

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:30 น.

ร่วมการประชุมเสวนา “Government Data Catalog for Government Data Service”

นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมเสวนา “Government Data Catalog for Government Data Service” พร้อมกล่าวปาฐกถา เรื่อง “Digital Ecosystem” ณ โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ได้รับเกียรติจากนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนา “Government Data Catalog for Government Data Service” พร้อมกล่าวปาฐกถา เรื่อง “Digital Ecosystem” โดยมี นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวรายงานฯ และร่วมเสวนาในหัวข้อดังกล่าว พร้อมด้วย รศ.ดร ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ดร.มารุต บูรณรัช ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.พีรดล สามะศิริ ผู้ดำเนินการเสวนาจากสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ โดยมี นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวปิดการประชุมเสวนา
เนื้อหาข่าว:สำนักงานสถิติแห่งชาติ

25630909a

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 09:30 น.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด เพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานโครงการโดย นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องแอมเมอรัล โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ ถนนสวรรค์วิถี อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ซึ่งเลื่อนการปฏิบัติงานออกไป จากสถานการณ์โรคระบาดฯ การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายมาดีให้เกิดความเข้มแข็งและเกิดความร่วมมือ บูรณาการการทำงานร่วมกันในอนาคต กิจกรรมดังกล่าวได้ความร่วมมือจากเครือข่ายมาดีจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมจำนวน 145 คน

25630904a

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 07:30 น.

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร รักษาศีล5 ฟังธรรม งาน "บุญสารทเดือนสิบ วัฒนธรรมลาวครั่ง ไทย มอญ"

นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร รักษาศีล5 ฟังธรรม งาน "บุญสารทเดือนสิบ วัฒนธรรมลาวครั่ง ไทย มอญ" ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน นำพุทธศาสนิกชน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองกระดูกเนื้อซึ่งเป็นกลุ่มวัฒนธรรมลาวครั่ง และชาวบ้านกลุ่มวัฒนธรรมมอญจากพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันทำบุญตักบาตรในเทศกาลสารทลาว ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15ค่ำ เดือน10 ของทุกปี ตามปฏิทินจันทรคติ
การทำบุญในวันสารทเป็นการระลึกถึงบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว ชาวบ้านจะนำอาหารคาวหวานมาถวายพระภิกษุ และจัดทำกระยาสารท พร้อมผลไม้ถวายพระภิกษุเป็นสัญลักษณ์ของการอุทิศบุญกุศลให้บรรพชนและญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีความเชื่อว่า ในวันขึ้น15ค่ำเดือน10 ประตูนรกสวรรค์จะเปิดให้วิญญาณที่ล่วงลับได้มารับผลบุญที่ลูกหลานได้ทำให้ปีละหนึ่งครั้ง นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญจะได้ฟังเทศน์และร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันในพิธีดังกล่าว

25630902a

present by P.Warayuth

update : 256309151048


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์