สถานการณ์การจัดการขยะจังหวัดนครสวรรค์

โดย วรายุทธ ปิยะภาณี

ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดนครสวรรค์มีจำนวนครัวเรือน 401,432 ครัวเรือน ซึ่งจากการประมาณการพบว่า มีการผลิตขยะประมาณวันละ 938 ตัน หรือคิดเป็น 342,231 ตันต่อปี โดยจำนวนขยะที่เกิดขึ้นต่อปีดังกล่าวนี้ มีการเก็บขนไปกำจัดประมาณ 140,176 ตันต่อปี โดยส่วนที่เหลือเป็นขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง 168,242 ตันต่อปี  ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดนครสวรรค์ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 142 แห่ง แต่มีการให้บริการจัดเก็บขยะอยู่ 75 แห่ง ซึ่งขยะที่จัดเก็บส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดในสถานที่ที่เหมาะสม โดยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มีสถานที่กำจัดขยะเพียง 32 แห่ง โดยมีความสามารถในการกำจัดขยะได้อย่างถูกต้องเพียงปีละ 102,099 ตัน ทั้งนี้เราพบว่า ยังมีขยะที่ถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ถึง 55,647 ตันต่อปี (คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 16.3 ของปริมาณขยะทั้งสิ้น) ซึ่งเราคาดหวังว่าปริมาณการนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์จะมีสัดส่วนต่อปริมาณขยะทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นทุกปี

อย่างไรก็ดี เราฝันถึง..ของเสีย..ที่ไม่เสียของ  โดยเราคาดหวังว่า ด้วยการบริหารจัดการขยะที่ดีในอนาคตจากความร่วมือ 3 ภาคส่วนได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนภายใต้ 3 R. (Reuse  Reduce  Recycle) คือ

1.ภาครัฐ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 142 แห่ง มีการจัดเก็บขยะอย่างถูกวิธี มีสถานที่กำจัดขยะอย่างเพียงพอและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.ภาคเอกชน มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

3.ภาคประชาชน มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนและมีการจัดการอย่างเป็นระบบ

info60-04 
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 4, สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์, ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Present by P.Warayuth
Update 256110161347

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์