โครงการสำรวจข้อมูลในจังหวัดนครสวรรค์ เดือนพฤษภาคม 2563

 

โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 056-803579 คุณนริศรา บัวเกตุ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์ :เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานในการประกอบอาชีพของประชากร
ระยะเวลาดำเนินการ : 16 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2563

2. โครงการสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2563 

​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิตของคนไทย ใช้แบบสํารวจสุขภาพจิตฉบับสั้น 15 ข้อ โดยสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และตอบคําถามด้วยตนเอง
ระยะเวลาดำเนินการ​ : ไตรมาส 2 

3. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 (สรง.63)

​​​​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลของประชากรที่มีงานทำและยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ระยะเวลาดำเนินการ​ : ไตรมาส 2

4. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 (สศส.63)

​วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือนประกอบด้วย รายจ่ายของครัวเรือน รายรับของครัวเรือน หนี้สินของครัวเรือน
ระยะเวลาดำเนินการ​ : ไตรมาส 2

5. ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์ :เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน
ระยะเวลาดำเนินการ : 1- 10 ของทุกเดือน

6. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค์ :เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของภารัฐ
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563

7. สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์ :เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการที่ให้บริการด้านโรงแรมและเกสเฮาส์
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2563

8. สำรวจความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

วัตถุประสงค์ :เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชนโดยทำการสำรวจข้อมูลจากผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ระยะเวลาดำเนินการ : 15 - 25 พฤษภาคม 2563

9. สำรวจธุรกิจการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์ :เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบการธุรกิจการค้าและธุรกิจด้านการบริการ
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2563

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ขอความร่วมมือจากท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาจังหวัด และการกำหนดนโยบายภาครัฐต่อไป การสำรวจข้อมูลโดยคุณมาดี จะดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งให้ความคุ้มครองความลับของข้อมูลส่วนบุคคล "มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี" 

present by P.Warayuth

update : 256305181440

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์