โครงการสำรวจข้อมูลในจังหวัดนครสวรรค์ เดือนกันยายน 2563

| พิมพ์ |

projectsurvey-63-09

โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 056-803579 คุณวาสนา สุขศรีพันธ์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 (สศส.63)

วัตถุประสงค์ :เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือนประกอบด้วย รายจ่ายของครัวเรือน รายรับของครัวเรือน หนี้สินของครัวเรือน
ระยะเวลาดำเนินการ : 7 - 20 กันยายน 2563

2. โครงการสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิตของคนไทย ใช้แบบสํารวจสุขภาพจิตฉบับสั้น 15 ข้อ โดยสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และตอบคําถามด้วยตนเอง
ระยะเวลาดำเนินการ : 7 - 20 กันยายน 2563 

3. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 (สรง.63)

วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลของประชากรที่มีงานทำและยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 12 กันยายน 2563

4. โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่าง ๆ ของประชากรที่มีงานทำและยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 12 กันยายน 2563

5. ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์ :เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 10 ของทุกเดือน

 

6. สำรวจความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

วัตถุประสงค์ :เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชนโดยทำการสำรวจข้อมูลจากผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ระยะเวลาดำเนินการ : 15 - 25 กันยายน 2563

 

7. สำรวจผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID 19) สถานการณ์ว่างงานในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ :เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID 19) สถานการณ์ว่างงานในปัจจุบัน
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ขอความร่วมมือจากท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาจังหวัด และการกำหนดนโยบายภาครัฐต่อไป การสำรวจข้อมูลโดยคุณมาดี จะดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งให้ความคุ้มครองความลับของข้อมูลส่วนบุคคล "มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี" 

present by P.Warayuth

update : 256308312130