การจัดการน้ำของจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ.2562)

โดย วรายุทธ ปิยะภาณี

จากดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำของจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า จังหวัดนครสวรรค์มีต้นทุนทรัพยากรน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำอุปโภคบริโภคได้ทั่วถึงและเข้าถึงน้ำเพื่อการพัฒนาจากระบบของรัฐได้บางส่วน มีผลิตภาพการใช้น้ำปานกลาง มีการขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิตในบางช่วงเวลา มีความเสียหายจากภัยแล้งและอุทกภัยได้ในระดับปานกลาง ป่าไม้มีพื้นที่น้อยแต่ยังคงความสมบูรณ์ ขาดการจัดการป่าต้นน้ำ มีกฎหมายแต่ขาดการกำกับดูและด้านสิ่งแวดล้อมน้ำ มีระบบติดตามตรวจสอบ มีแผนการจัดการน้ำในบางระดับและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำน้อยเกินไป มีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านน้ำน้อย

info1totalsummary

ซึ่งในกระบวนการศึกษาดัชนีชี้วัดและตัวชี้วัดการจัดการน้ำของจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การประเมินการจัดการน้ำของประเทศไทยไม่สามารถใช้แนวทางใดแนวทางหนึ่งได้ จึงต้องนำดัชนีชี้วัดมิติต่าง ๆ และตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ มาวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดอย่างผสมผสานเพื่อให้ครอบคลุมบริบทการจัดการน้ำ ทำให้เกิดการกำหนดมิติของดัชนีชี้วัดไว้รวม 8 มิติ ประกอบด้วย

        1. มิติต้นทุนทรัพยากรน้ำ (Resources)

        2. มิติการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค (Household water security)

        3. มิติความมั่นคงของน้ำเพื่อการพัฒนา (Economic water security)

        4. มิติความสมดุลของน้ำต้นทุนและการใช้น้ำ (Balance in resources and usage)

        5. มิติการจัดการคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมน้ำ (Environmental water security)

        6. มิติการจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำ (Resilience to water-related disasters)

        7. มิติการจัดการและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ (Management of upstream forest)

        8. มิติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water resources management performance)

ในแต่ละมิติของดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำของจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า

มิติต้นทุนทรัพยากรน้ำ ซึ่งแสดงถึง สถานะศักยภาพปริมาณและคุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นต้นทุนทรัพยากรน้ำที่จำถูกนำไปใช้ในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ มีค่าดัชนีอยู่ในระดับมีศักยภาพ (2.42) โดยมีปริมาณน้ำบาดาลที่พัฒนามาใช้ต่อปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้อยู่ในเกณฑ์ดีมากระดับต้นแบบ มีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีอยู่ในเกณฑ์ดีระดับมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้รายปี ปริมาณน้ำเก็บกักต่อประชากร และคุณภาพน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์ระดับมีศักยภาพ สำหรับปริมาณน้ำกักเก็บต่อน้ำท่าอยู่ในเกณฑ์ระดับที่ต้องพัฒนา

info2 1st_dimension

มิติการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ซึ่งแสดงถึง สถานะความมั่นคงด้านน้ำในระดับครัวเรือนที่เป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับความเท่าเทียมกันในขั้นพื้นฐานและสนับสนุนการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ มีค่าดัชนีอยู่ในระดับต้นแบบ (4.63) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดมิติเดียวของจังหวัดที่อยู่ในเกณฑ์ระดับต้นแบบ โดยครัวเรือนในชนบทที่มีน้ำประปาใช้ ครัวเรือนในเขตเมืองที่มีน้ำประปาใช้ ปริมาณการใช้น้ำอุปโภค บริโภค และระยะเวลาที่น้ำประปาไม่มีปัญหาอยู่ในเกณฑ์ดีมากระดับต้นแบบ ส่วนคุณภาพน้ำประปาอยู่ในเกณฑ์ดีระดับมีประสิทธิภาพ

info3 2st_dimension

มิติความมั่นคงของน้ำเพื่อการพัฒนา ซึ่งแสดงถึง ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการพัฒนาจังหวัดแบ่งเป็น 3 ด้านของจังหวัดนครสวรรค์ คือ ด้านเกษตรกรรม ด้านการผลิต และด้านบริการ มีค่าดัชนีอยู่ในระดับมีศักยภาพ (2.58) โดยความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการเกษตรอยู่ในเกณฑ์ระดับต้องพัฒนา ในขณะที่ความมั่นคงของน้ำเพื่อการผลิตอยู่ในเกณฑ์ระดับมีศักยภาพ สำหรับความมั่นคงของน้ำเพื่อบริการอยู่ในเกณฑ์ดีระดับมีประสิทธิภาพ

info4 3st_dimension

มิติความสมดุลของน้ำต้นทุนและการใช้น้ำ ซึ่งแสดงถึงสถานะของความสมดุลและของน้ำที่มีและน้ำที่ใช้ ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความวิกฤติของทรัพยากรน้ำในพื้นที่ และศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาทรัพยากรน้ำในอนาคตของจังหวัดนครสวรรค์ มีค่าดัชนีอยู่ในระดับต้องพัฒนา (1.97) เพราะสมดุลของน้ำต้นทุนและการใช้น้ำยังอยู่ในภาวะไม่สมดุลและไม่อาจควบคุมได้

info5 4st_dimension

มิติการจัดการคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมน้ำ ซึ่งแสดงถึง ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบกับแหล่งน้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมน้ำของจังหวัดนครสวรรค์ มีค่าดัชนีอยู่ในระดับมีประสิทธิภาพ (3.23) โดยขนาดพื้นที่เมืองต่อพื้นที่ทั้งหมด ความหนาแน่นของโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ำเสียจากระบบการผลิตต่อโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด และเวลาที่มีปริมาณน้ำรักษาสมดุลนิเวศท้ายน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมากระดับต้นแบบ ประกอบกับแหล่งน้ำผิวดินที่มีคุณภาพน้ำระดับพอใช้ขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์ดีระดับมีประสิทธิภาพ แต่ความหนาแน่นของระบบติดตามคุณภาพน้ำ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบบำบัดน้ำเสียต่อโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดเป็นสิ่งที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะมีค่าดัชนีอยู่ในระดับ ตัองพัฒนา และอันตรายตามลำดับ

info6 5st_dimension

มิติการจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำ ซึ่งแสดงถึง ความยืดหยุ่น การเตรียมพร้อมและการปรับตัวของชุมชนในการจัดการกับภัยพิบัติจากน้ำ เพื่อลดผลกระทบหรือความเสียหายจากภัยพิบัติของจังหวัดนครสวรรค์ มีค่าดัชนีอยู่ในระดับมีประสิทธิภาพ (3.05) โดยแบ่งออกเป็น 2 มิติย่อย คือ มิติย่อยด้านน้ำท่วม และมิติย่อยด้านภัยแล้ง ซึ่งมิติย่อยด้านน้ำท่วมของจังหวัดนครสวรรค์ มีค่าดัชนีอยู่ในระดับเกณฑ์มีประสิทธิภาพ (3.59) จากการที่จังหวัดนครสวรรค์มีความสามารถในการจัดการเรื่อง มูลค่าความเสียหายจากน้ำท่วม พื้นที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ถนนที่มีน้ำท่วมซ้ำซาก การเตือนภัยและมาตรการช่วยเหลือต่อหมู่บ้านในพื้นที่น้ำท่วม ได้เป็นอย่างดีอยู่ในเกณฑ์ระดับต้นแบบ ประกอบกับระยะเวลาที่น้ำท่วมขังในเขตที่อยู่อาศัยมีระยะเวลาสั้น แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ พื้นที่เขตเมืองในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากยังมีมากอยู่ในระดับอันตราย ในมิติย่อยด้านภัยแล้งของจังหวัดนครสวรรค์ มีค่าดัชนีอยู่ในระดับเกณฑ์มีศักยภาพ (2.50)

info7 6st_dimension

มิติการจัดการและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ซึ่งแสดงถึง คุณภาพของป่าต้นน้ำ ทั้งในเชิงปริมาณของพื้นที่ป่า ความอุดมสมบูรณ์ และการดูแลจัดการป่าต้นน้ำของจังหวัดนครสวรรค์ มีค่าดัชนีอยู่ในระดับต้องพัฒนา (1.69) แม้ว่าจังหวัดนครสวรรค์จะมีความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากระดับต้นแบบ แต่เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ทั้งหมดที่มีอยู่เพียงร้อยละ 9.75 ประกอบกับการกระจายตัวขององค์กรด้านการอนุรักษ์และจัดการป่าไม้ อยู่ในเกณฑ์ระดับอันตราย

info8 7st_dimension

มิติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งแสดงถึง สถานะของการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่ ตามหลักการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการของจังหวัดนครสวรรค์ มีค่าดัชนีอยู่ในระดับเกณฑ์มีศักยภาพ (2.42) โดย โครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ และความยาวทางน้ำที่เหมาะสำหรับการขนส่งทางน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมากระดับต้นแบบ และมีแผนการจัดการน้ำ ความครอบคลุมของสถานีอุตุ-อุทกวิทยา และประชากรวัยทำงานอยู่ในเกณฑ์ดีระดับมีประสิทธิภาพ ในขณะที่โครงการชลประทานที่มีการมีส่วนร่วม รวมถึงอ่างเก็บน้ำที่มีการบริหารจัดการน้ำอยู่ในเกณฑ์ระดับต้องพัฒนา และการกระจายตัวขององค์กรจัดการน้ำ อยู่ในเกณฑ์น้อยมากระดับอันตรายและต้องเร่งพัฒนา

info9 8st_dimension

Present by P.Warayuth 

Update 256310221508

 

มิติการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ซึ่งแสดงถึง สถานะความมั่นคงด้านน้ำในระดับครัวเรือนที่เป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับความเท่าเทียมกันในขั้นพื้นฐานและสนับสนุนการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ มีค่าดัชนีอยู่ในระดับต้นแบบ (4.63) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดมิติเดียวของจังหวัดที่อยู่ในเกณฑ์ระดับต้นแบบ โดยครัวเรือนในชนบทที่มีน้ำประปาใช้ ครัวเรือนในเขตเมืองที่มีน้ำประปาใช้ ปริมาณการใช้น้ำอุปโภค บริโภค และระยะเวลาที่น้ำประปาไม่มีปัญหาอยู่ในเกณฑ์ดีมากระดับต้นแบบ ส่วนคุณภาพน้ำประปาอยู่ในเกณฑ์ดีระดับมีประสิทธิภาพ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 36 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์