โครงการสำรวจข้อมูลในจังหวัดนครสวรรค์ เดือนพฤศจิกายน 2563

โครงการสำรวจข้อมูลในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 056-803579 คุณวาสนา สุขศรีพันธ์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงค์ : เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบในการเลือกครัวเรือนตัวอย่างของโครงการสำรวจด้วยตัวอย่างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 

2. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 (สศส.63)

วัตถุประสงค์ :เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือนประกอบด้วย รายจ่ายของครัวเรือน รายรับของครัวเรือน หนี้สินของครัวเรือน
ระยะเวลาดำเนินการ : 7 - 20 พฤศจิกายน 2563

3. โครงการสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิตของคนไทย ใช้แบบสํารวจสุขภาพจิตฉบับสั้น 15 ข้อ โดยสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และตอบคําถามด้วยตนเอง
ระยะเวลาดำเนินการ : 7 - 20 พฤศจิกายน 2563 

4. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 (สรง.63)

วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ จำนวนผู้มีงานทำและไม่มีงานทำค่าจ้างแรงงาน รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลของประชากรที่มีงานทำและยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 12 พฤศจิกายน 2563

5. การย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2563/2564

วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่าง ๆ ของประชากรที่มีมีการย้ายถิ่นฐาน
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 12 พฤศจิกายน 2563

6. ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์ :เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 10 ของทุกเดือน

7. สำรวจการติดตามระดับความรู้ และเข้าถึงทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ.2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจการเงิน การติดตาม วิเคราะห์เสถียรภาพทางการเงินของครัวเรือน และการกําหนดนโยบายระบบการชําระเงินของประเทศ ได้แก่ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน การออม การวางแผนการเงินเพื่ออนาคต พฤติกรรมทางการเงิน และการวัดระดับความรู้ทางการเงินของครัวเรือน การเข้าถึงบริการทางการเงิน การใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และภาระหนี้สินและความสามารถในการชําระหนี้ของครัวเรือน
ระยะเวลาดำเนินการ : 7 - 20 พฤศจิกายน 2563

8. สำรวจผลกระทบด้านการทำงานและการย้ายถิ่นฐานจากสถานการณ์ COVID 19

วัตถุประสงค์ :เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของประชากรที่ได้รับผลกระทบด้านการทำงาน การเปลี่ยนแปลงอาชีพ อุตสาหกรรม และสถานภาพการทำงาน สาเหตุที่ไม่ได้ทำงาน ความต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการทำงาน เช่น หางานให้ทำ ส่งเสริมให้ความรู้หรือจัดหาช่องทางจำหน่ายสินค้า เป็นต้น รวมทั้งการได้รับมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาล และการย้ายถิ่นฐานของประชากร
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563

9. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนประชาชน ครัวเรือน ที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ หรือมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแต่ละประเภท คือ เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน เครื่องคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในครัวเรือน และการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะในการใช้ การใช้อินเทอร์เน็ตและรายละเอียดของการใช้เช่น สถานที่ใช้ กิจกรรมในการใช้ ความถี่ในการใช้ การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ การใช้โทรศัพท์มือถือ และประเภทของโทรศัพท์มือถือ
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 - 24 พฤศจิกายน 2563

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ขอความร่วมมือจากท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาจังหวัด และการกำหนดนโยบายภาครัฐต่อไป การสำรวจข้อมูลโดยคุณมาดี จะดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งให้ความคุ้มครองความลับของข้อมูลส่วนบุคคล "มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี" 

present by P.Warayuth

update : 256310301630

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์