วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

| พิมพ์ |


วิสัยทัศน์

...เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติ เพื่อการพัฒนาประเทศ...        


พันธกิจ

1. จัดทำสำมะโน สำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศ
2. บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ และให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับองค์ความรู้วิชาการด้านสถิติ แก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
3. พัฒนางานสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
4. บูรณาการ เชื่อมโยงสถิติ และข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
5. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
6. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ในการให้ความร่วมมือและเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูล 


วัฒนธรรมองค์กร

ยึดหลักวิชา  พร้อมหาสิ่งใหม่  ใส่ใจลูกค้า   ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช.