โครงสร้างและอัตรากำลัง

ictchart00

ictchart01

ictchart02

person1

person2

ictchart03

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ มีดังต่อไปนี้

สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่

  • กำหนดนโยบายและประสานการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
  • บริหารจัดการในการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำสำมะโน และการสำรวจตัวอย่างในระดับพื้นที่
  • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลและสถิติ
  • ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลและสถิติระดับพื้นที่
  • ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 


สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์