แผนการดำเนินงานปัจจุบันและแผน 5 ปี

cover plan62-1สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์สำนักงานสถิติแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) คือ "เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ" โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูล สถิติที่สำคัญและจำเป็นของประเทศให้มี คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้าน สถิติให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้ทุกภาคส่วน

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้ มีความรู้ความชำนาญ เป็นมืออาชีพ

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไป ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ

โดยรายละเอียดของแผนงานประจำปี สามารถศึกษาได้ตาม Link ที่ปรากฎนี้


 

 

Download : แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ/สำนักงานสถิติจังหวัด
รูปแบบการนำเสนอ : Pdf
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน โทร. 0 5680 3579

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 37 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์