Events Calendar

Events for
2018
October 2018
  • โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561 by  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT
  • โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 by  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT
  • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561 by  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT
  • โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561 by  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT
  • โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561 by  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT
  • โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561 ไตรมาส3 by  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT
  • โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 by  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT
  • โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 by  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT
  • สำรวจความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับการบริหารงานรัฐบาล พ.ศ. 2562 (ครบรอบ 4 ปี และ 4 ปี 6 เดือน) by  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT
November 2018
  • สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 by  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  DEFAULT

JEvents v2.0.0 Stable   Copyright © 2006-2011

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 ถนนสวรรค์วิถี
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5680-3579 โทรสาร 0-5680-3580
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Who's Online

มี 45 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์